Thứ hai, 7/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 91

Mẫu đơn mượn hồ sơ

Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc                                   

ĐƠN XIN MƯỢN HỒ SƠ


Kính gởi: Hiệu Trưởng Tường THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀNChúng tôi, Họ tên Cha:   

Họ tên Mẹ:    

Số CMND (người mượn hồ sơ) :    

Là Cha (Mẹ) của học sinh:   

Sinh ngày    Tại :   

Hiện đang học lớp     Năm học:    

Nay làm đơn này, xin được mượn hồ sơ gồm:

1-    ;

2-    ;

3-    ;

Lý do       

Trân trọng kính chào.


DUYỆT CỦA 

HIỆU TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ….. năm …..

Người đứng đơn

                      (Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………………………..

Ghi chú: Phụ huynh học sinh phải có CMND hoặc giấy tờ tùy thân có hình ảnh trình ra khi cần mượn hoặc rút hồ sơ. 

Tác giả: Quản trị viên

88