Thứ hai, 7/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 161

Mẫu đơn rút hồ sơ                                   

Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ


Kính gởi: Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Chúng tôi, Họ tên Cha:        

Họ tên Mẹ :       

Số CMND (người mượn hồ sơ) :    

Là Cha (Mẹ) của học sinh:   

Sinh ngày    Tại :   

Hiện đang học lớp     Năm học:    

Nay làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường cho tôi được 

RÚT HỒ SƠ của con tôi. 

Lý do:       

       

Trân trọng kính chào.


DUYỆT CỦA 

HIỆU TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ….. năm …..

Người đứng đơn

                              (Ký và ghi rõ họ tên)
………………………………………………..

Xác nhận của kế toán


Xác nhận của thư viện


Em: ……………………………………………..

Là HS lớp:……………………. NH:……………

Đã trả đủ sách cho thư viện

                    Ngày …. Tháng …. Năm …..

                              (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Phụ huynh học sinh phải có CMND hoặc giấy tờ tùy thân có hình ảnh trình ra khi cần mượn, rút hồ sơ

Tác giả: Quản trị viên

163