Lễ 20.11


BCH ra mắt


Giỗ tổ


Trại Truyền Thống


Trại Thành Phố


87